Kontakt

ul. Kresowa 62C, Sokółka
665-415-755

  Oświadczam, iż zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych udostępnionych eMeF Centrum szkoleniowo-serwisowe w niniejszym formularzu w celu otrzymywania drogą pocztową na wskazany powyżej adres zamieszkania materiałów marketingowych (m.in. kalendarzy, gadżetów reklamowych itp.) eMeF Centrum szkoleniowo-serwisowe.

  Oświadczam, że jestem zainteresowany/a otrzymywaniem informacji handlowych oraz treści marketingowych eMeF Centrum szkoleniowo-serwisowe drogą elektroniczną (m.in. o nowych produktach, usługach i konkursach) na wskazany powyżej numer telefonu. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych udostępnionych eMeF Centrum szkoleniowo-serwisowe w niniejszym formularzu oraz w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na udostępniony numer telefonu.

  Oświadczam, iż zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych udostępnionych eMeF Centrum szkoleniowo-serwisowe w niniejszym formularzu w celu otrzymywania materiałów marketingowych/handlowych eMeF Centrum szkoleniowo-serwisowe oraz w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 wyrażam zgodę na otrzymywanie od eMeF Centrum szkoleniowo-serwisowe drogą elektroniczną na udostępniony w formularzu adres mailowy, informacji handlowych/marketingowych dotyczących działalności tego podmiotu.

  Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Administratorem danych osobowych wskazanych w formularzu jest eMeF Centrum szkoleniowo-serwisowe w Sokółce ul. Kresowa 62. Podanie danych jest dobrowolne. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do jej danych oraz prawo ich poprawiania. Oświadczenia w tym zakresie należy składać pod numerem telefonu 665 415 755 lub na adres mailowy rezerwacje@emef.info.pl

  Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

  Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Metal-Fach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sokółce, przy ul. Kresowej 62 (dalej „My”, albo „MF”).

   

  Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

  Napisz do wyznaczonego przez nas Inspektora Ochrony Danych. Oto jego dane kontaktowe:

  adres e-mail: j.pydys@metalfach.com.pl,

  adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Metal-Fach sp. z o.o., ul. Kresowa 62, 16-100 Sokółka.

   

  Skąd mamy Twoje dane?

  Otrzymaliśmy je od Ciebie w związku z realizacją umowy polegającej na wynajmie pokoju hotelowego, na podstawie Regulaminu MF.

   

  Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez MF?

  Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, bo jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

  • umożliwienia dokonania rezerwacji oraz rezygnacji z usługi wynajmu pokoju;
  • obsługi Twoich próśb, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy), kontaktowania się z Tobą, w tym, w celach związanych ze świadczeniem usług wynajmu pokoju;
  • wystawienia faktury VAT na wykonane usługi.

   

  Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

  Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu MF, którym jest:

  • zapewnienie obsługi usług płatniczych;
  • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych MF oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;
  • windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
  • przechowywanie danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

   

  Na podstawie i tylko o ile udzielisz na to zgody, Spółka przetwarza Twoje dane osobowe w celu:

  • zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych.

   

  Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

  Spółka wymaga podania przez Ciebie: Imienia i nazwiska, adresu zameldowania i adresu e-mail, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, w związku z każdą transakcją dokonaną przez Ciebie na MF bez konieczności uprzedniej rejestracji i założenia konta. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z MF  w sposób opisany w zdaniu poprzedzającym.

  Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne.

   

   

  Jakie masz uprawnienia wobec MF w zakresie przetwarzanych danych?

  Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

  1. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

   

  Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:

  • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
  • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

   

  Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

   

  W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

  Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś.

   

  Komy udostępniamy Twoje dane osobowe?

  Spółka może udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom wspierającym Spółkę w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe. Spółka może przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

   

  Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

  Spółka przechowuje Twoje dane osobowe w związku z dokonaniem przez Ciebie transakcji na MF, przez czas niezbędny do realizacji danej transakcji oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy, zawartej na skutek transakcji, maksymalnie do 3 lat od dnia dokonania transakcji.

  Dodatkowo, dane mogą być przez nas przechowywane dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania.

  Jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym MF zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

   

  Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

  Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

   

  Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

  Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (profilowanie).